Vedtægter for ”Lokalforeningen Ligeværd Viborg”

Navn og hjemsted

 • Foreningens navn er Lokalforeningen Ligeværd Viborg. Foreningen er en underafdeling af Landsforeningen Ligeværd. Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune

2 Formål

 • Foreningens formål er at støtte medborgere med særlige behov, begrundet i boglige, indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder, samt deres forældre og pårørende.

3 Medlemmer

 • Som medlemmer optages alle, der sympatiserer med foreningens formål, og yder kontingent til foreningen. Medlemskab omfatter også medlemskab af Landsforeningen Ligeværd. 

4 Generalforsamling

 • Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er fore­ningens højeste myndighed. Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts/april måned.

Der indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsordenen, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag (skal være hos formanden senest 10 dage før generalforsamlingen).
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Valg af bestyrelsen.
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

Generalforsamlingens beslutninger træffes efter almindelig stem­meflerhed. Der skal være skriftlig afstemning, hvis dirigenten eller et medlem ønsker det.

5 Ekstraordinær generalforsamling

Såvel bestyrelsen som en trediedel af medlemmerne kan foranledige en ekstraordinær generalforsamling afholdt. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 2 måneder fra anmodning og med mindst 14 dages varsel samt en dagsorden.

6 Bestyrelsen

 • Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse, der består af indtil 10 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år og afgår med halvdelen hvert år. Genvalg kan finde sted.
 • Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.
 • Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede.
 • Beslutninger træffes efter almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme 2.

7. Udvalg mv.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver. Formelt kan et udvalg være en selvstændig juridisk enhed med egne vedtægter og regnskab, som så skal godkendes af foreningens bestyrelse.

8 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret

9 Forpligtigelser og retsforhold

 • For foreningens forpligtigelse hæfter alene foreningens formue. Foreningen tegnes i alle retsforhold, herunder køb og salg af fonds og fast ejendom, af formanden samt næstformanden. De nævnte underskriver to i forening.

10 Opløsning

 • Beslutning om foreningens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. I tilfælde af foreningens opløsning overføres dens midler til Landsforeningen Ligeværd.
 • Vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. maj 2012

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse