GENERALFORSAMLING I LIGEVÆRD VIBORG

7. maj 2019 kl. 1900
Generalforsamlingen afholdes i café, klub og værestedet,

Skotteborg 41, 8800 Viborg

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab 2018
5. Indkomne forslag
6. Kontingent 2020
7. Valg til bestyrelsen – på valg er Kirsten Fabian, Ole Schmidt, Bent
Mikkelsen, Anette Rosendahl Bang og Kim Vesterager.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen – på valg er Mette Vesterager,
Rasmus Vesterager og Bent Aarup Nielsen
9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant- på valg er Grethe
Rush og Karin Bilstrup. Karen Worm som revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Vi håber at se mange af vore medlemmer denne aften.
Med venlig hilsen

Bent Mikkelsen
Formand, Lokalforeningen Ligeværd Viborg

Referat af generalforsamling i Ligeværd Viborg 

Tirsdag den 15. maj 2018 

Den socialøkonomiske virksomhed ”Skelhøje Købmandsgård” 

Mødet startede med en fantastisk fortælling om Købmandsgårdens forvandling til socialøkonomisk virksomhed ved Knud Gaarn-Larsen – stedets leder og ildsjæl – stående på en solbeskinnet trappe ind til købmandsbutikken, imens butikkens kunder i en lind strøm kom og gik. 

 • Knud Gaarn – Larsen valgt til dirigent
 • Kirsten Fabian valgt til referent 
 • Bent uddybede sin beretning:  

Landsforeningen Ligeværd har undergået en stor forandring i løbet af det seneste år. Strukturen er ændret til det bedre, tænker vi, og det er lykkedes at få kendte profiler ind i arbejdet i vores arbejdsgrupper. 

STU-alliancen, som Ligeværd har taget initiativ til, viser sig at være slagkraftig, og har allerede sat sig spor i lovgivningen i forhold til FGU`en.  

Der arbejdes koncentreret på at forny formidlingsindsatsen i Ligeværd i retningen af mere Facebook, flere film, ny hjemmeside osv. – Vi besluttede os for (under beretningen) at tage imod et tilbud om køb af en lokalforeningshjemmeside, som matcher Landsforeningens.    

Beretningen godkendt.                                                                                                                         

 • Regnskabet fremlagt af Ole og godkendt 

Saldo for Spildopperne og skiturskontoen forklaret og godkendt.  

 

 • Ingen indkomne forslag. 
 • Ligeværds landsgeneralforsamling har vedtaget, at personligt medlemskab fortsat er 300 kr., men at der indføres et familiemedlemsskab på 500,00 kr.                                                                                                            
 • Genvalgt til alle bortset fra Keld Nielsen, som udtrådte tidligere på året. 

 Generalforsamlingen valgte i stedet Christine Villadsen. Christine er mor til en datter med særlige behov, som har gået på Finderuphøj Skole. 

 • Mette, Bent og Rasmus genvalgt. 
 • Grethe, Karin og Karen genvalgt. 
 • Kirsten fortalte om de oplæg som vores forening – LIGEVÆRD-Forældre og Netværk – bidrager med til årets folkemøde:  

”En huskekage for alle: At møde skolen- set fra børnehøjde”. – En paneldiskussion med gode relevante deltagere der tager udgangspunkt i et oplæg fra en af ”vores unge” fra UFL i Esbjerg, som fortæller om sin udfordrede skolegang 

Præsentation af et nyt brætspil til brug i dialogen imellem forældre til børn med særlige behov og skolen. 

 1. maj er der Ph.d. forsvar på Ålborg Universitet ved Leo Komischke-Konnerup. Leo er støttet af en lang række af Ligeværds skoler og uddannelsessteder for at beskrive den undervisningspraksis, som man har udviklet her. Han afhandling hedder: ”Gentagelsens pædagogik. En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov”.  

16.5.18 

Kirsten Fabian 

Generalforsamling Lokalforeningen Ligeværd Viborg

 1. maj 2018

Formandens skriftlige beretning

Arbejdet i lokalforeningen har i 2017 især været rettet mod at varetage lokalforeningens interesser for gode uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og fritidsmuligheder til vore unge med særlige behov.

 

Bestyrelsen har i 2017 bestået af Else Christensen, Kirsten Fabian, Poul Erik Clausen, Ole Schmidt, Kim Vesterager, Jytte Sander, Bodil Shah, Keld Nielsen og Bent Mikkelsen. Lokalforeningens repræsentanter har deltaget i en lang række af Landsforeningens arrangementer – generalforsamling/landsmøder, lokalforenings­møder, møder for skoler og uddannelsessteder, projektmøder samt seminarer og konferencer, hvor en række af nedenstående emner har været på programmet.

Lokalforeningen og Landsforeningen.

De nye reformer har ved flere lejligheder været hovedpunkter på Landsforeningens dagsorden det seneste år.

Landsforeningen har særlig fokus på udbygning og udvikling af lokalforeningerne. Strategien har båret frugt med en række nye lokalforeninger, og vi har tilknyttet fire regionskonsulenter, der skal hjælpe nye foreninger undervejs samt udbygge medlemsbasen, hvor det er muligt. I region Midtjylland er Kirsten Fabian blevet regionskonsulent, så området er i gode hænder.

Vi har i 2017 gennemført en organisationsændring med etablering af en større hovedbestyrelse for Ligeværd med repræsentation af de tre foreninger:

 • LIGEVÆRD – Forældre & Netværk
 • LIGEVÆRD – Fagligt forum
 • Unge for Ligeværd

Samt en række eksterne ressourcepersoner, der kan give Ligeværd et endnu større gennemslagskraft på landsplan. For at styrke dette arbejde er der nedsat 4 politiske udvalg:

 • Socialpolitisk udvalg
 • Uddannelsespolitisk udvalg
 • Beskæftigelsespolitisk udvalg
 • Boligpolitiske udvalg.

Hjemmesiden www.ligevaerd.dk  er blevet opgraderet i en hel ny form samtidigt med at kommunikationen bliver styrket på flere platforme og sociale medier. Bladet ”Ligeværd” er afløst et 14-dages on-line magasin. To gange om året vil der dog stadig udgives et blad, der kan anvendes i en række forskellige sammenhænge.

Vi har på det seneste fået en række reformer, som vil få stor betydning for de unges hverdag, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Det drejer sig især om:

 • Førtidspensions- og fleksjobreformen
 • Kontanthjælpsreformen
 • Evaluering af STU’en
 • Etablering af en ny FGU (forberedende grunduddannelse) ved en ”fusion” af produktionsskoler, EGU’en dele af VUC m.fl.

Ligeværd har taget initiativ til etablering af et bredt anlagt samarbejde med flere end 20 foreninger og organisationer – STU-alliancen, der har fået et solidt fodfæste i forhold at kunne markere interesserne på det landspolitiske niveau.

Landsforeningen Ligeværd var også i 2017 repræsenteret på Folkemødet på Bornholm, og vil også være det i 2018. Det giver synlighed på en lang række fronter.

Vi har således nu medlemsfremgang, og der er etableret nye lokalforeninger. Erfaringerne er her, at der i lokalområderne faktisk etableres to foreninger – en lokalforening for forældre og pårørende og en UFL-forening for de unge, hvor samspillet og ressourcer mellem foreningerne udnyttes.

Ligeværd, LEV, ADHD og SIND Ungdom indgår samarbejdsaftale i Viborg.

Mulighederne for at få etableret café, klub og værestedsfaciliteter samt etablering af opgangsfællesskaber med forskellige former for bostøtte, social viceværts funktioner mv. faciliteter har stået øverst på dagsordenen for os og vore søster-foreninger igennem en lang periode.

Det er glædeligt, at vi nu kan se frem til, at det lykkes. Med Susanne B. Andersen fra LEV i spidsen har vi haft en række konstruktive møder med Boligselskabet Viborg og Viborg Kommune. Fra 1. august 2018 etableres café, klub og værestedsfaciliteter i nogle gode lokaler på Skottenborg 41. Vi laver en samarbejdsaftale de 4 foreninger imellem med Havredal Praktiske Uddannelser som administrator, og som også får ressourcer til at stille 1-2 fritidskonsulenter til rådighed et par aftener om ugen.

Herudover er der en række lejligheder i ”Solgården” på Skottenborg som fra 2020 skifter status fra ældreboliger til almindelige lejeboliger i regi af Boligselskabet Viborg. Men der er allerede nu positive tilkendegivelser fra boligselskabet og kommunen om, at vi kan påbegynde etablering af nogle opgangsfællesskaber. Der er en række formelle forhold, som vi i den kommende tid skal have afklaret og godkendt. Men perspektiverne er gode!

Startboliger i Viborg

Det har været en stor glæde, at det lykkedes os i et meget bredt anlagt samarbejde med Boligselskabet Viborg, UngBo, Viborg Kommune, STU Viborg, Havredal Praktiske Uddannelser at få en ansøgning igennem til Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter.

Det resulterede i et tilsagn på 15 startboliger, hvor der tilknyttes en såkaldt ”social viceværtfunktion.”

Vi glæder os til samarbejdet i koordinationsgruppen om initiativet, hvor vi især vil have fokus på langt mere synlighed og gennemskuelighed for boligmulighederne for unge med særlige behov.

Havredal praktiske uddannelser

Havredal gl. Skole og Havredal praktiske Landbrugsskole har jo siden i begyndelsen af 1990’erne været rammen for pedelmedhjælperuddannelsen og landbrugs­medhjælperuddannelsen m.fl. Elevtallet ligger desværre noget under det planlagte, men det ser positivt ud fremadrettet.

Lokalforeningen Ligeværd Viborg har 3 medlemmer af bestyrelsen for Havredal Praktiske Uddannelser – det er Bodil Vibe Rasmussen, Ole Schmidt og Bent Mikkelsen

Havredal Praktiske Uddannelser har i 2016 indledt et samarbejde Skelhøje Købmandsgård – en socialøkonomisk virksomhed med Knud Gaarn-Larsen i spidsen – med mulighed for at tilbyde unge en butiksmedhjælperuddannelse.

Oplysningsforbundet Havredal Gl. Skole.

Lokalforeningen har ligeledes været initiativtager til etableringen af Oplysningsforbundet – Havredal Gl. Skole, som gennemfører en række kurser og uddannelsesaktiviteter til stor glæde for de unge inden for de lovgivningsmæssige rammer i lov om fritidsundervisning. Årsmødematerialet er vedlagt. 

SpecialOplysningsForbundet

SOF som det i det daglige kaldes, afholder en lang række kurser og arrangementer på den ”gamle Østre Skole” i Viborg.

Handicapråd

Vi er i Lokalforeningen meget tilfredse med, at byrådet støtter, at Lokalforeningen er repræsenteret i Handicaprådet. Vi har udpeget Knud Gaarn-Larsen med Anders Kristensen som suppleant.

Som en udløber af dette arbejde er lokalforeningen repræsenteret i en række dialogfora, som Viborg Kommune har etableret.

UFL – Unge for Ligeværd.

UFL lokalforeningen har ganske godt gang i aktiviteterne. Der har været afholdt en række arrangementer, og vi håber, at UFL-foreningen får rigtig luft under vingerne i den kommende tid.

Økonomi

Ole Schmidt er jo kasserer, så styringen af økonomien for Lokalforeningen er helt på plads.

www.ligevaerdviborg.dk og facebook

Rasmus Vesterager har sikret, at vi har hjemmeside og facebook-side. Tak for det !

Tak til bestyrelsen

Jeg er helt sikker på, at Lokalforeningen Ligeværd Viborg er blevet en synlig, engageret og troværdig med- og modspiller i forhold til Kommune, institutioner i området, organisationer mv. Med erfarne bestyrelseskollegaer er de fremtidige opgaver jo kun spændende udfordringer. Tak til alle i bestyrelsen for et spændende år.

Bent Mikkelsen

Generalforsamling i Ligeværd Viborg

 1. maj 2018 kl. 1900

Generalforsamlingen afholdes på Skelhøje Købmandsgaard

Volden 2, Skelhøje, 7470 Karup J.

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskab 2017
 5. Indkomne forslag
 6. Kontingent 2019
 7. Valg til bestyrelsen – på valg er Bodil Shah, Else Christensen, Jytte Sander, Poul Erik Clausen og Kjeld Nielsen.
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen – på valg er Mette Vesterager, Rasmus Vesterager og Bent Aarup Nielsen
 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant– på valg er Grethe Rush og Karin Bilstrup. Karen Worm som revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Vi håber at se mange af vore medlemmer denne aften.

 

Med venlig hilsen

Bent Mikkelsen

Formand, Lokalforeningen Ligeværd Viborg

Generalforsamling i Ligeværd Viborg

 1. maj 2017 kl. 1900

Generalforsamlingen afholdes i De Frivilliges Hus

Program

Præsentation af lokalafdelingen af Code of Care samt FleXfabrikken i Viborg v/ Henriette Højer

Dagsorden – generalforsamling, Ligeværd Viborg

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning, vedlagt
 4. Regnskab 2016
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af næste års kontingent
 7. Valg til bestyrelsen – på valg er Bent Mikkelsen, Kirsten Fabian, Ole Schmidt, Finn Rytter Nielsen, Kim Vesterager
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen – på valg er Mette Vesterager, Rasmus Vesterager og Bent Aarup Nielsen
 9. Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant– på valg er Grethe Rush og Karin Bilstrup. Karen Worm som revisorsuppleant.
 10. Eventuelt

Vi håber at se mange af vore medlemmer denne aften.

Med venlig hilsen

Bent Mikkelsen

Formand, Lokalforeningen Ligeværd Viborg

Generalforsamling Lokalforeningen Ligeværd Viborg

 1. maj 2017

Formandens skriftlige beretning

Arbejdet i lokalforeningen har i 2016 især været rettet mod at varetage lokalforeningens interesser for gode uddannelses-, beskæftigelses-, bolig- og fritidsmuligheder til vore unge med særlige behov.

Bestyrelsen har i 2016 bestået af Else Christensen, Kirsten Fabian, Poul Erik Clausen, Ole Schmidt, Kim Vesterager, Jytte Sander, Bodil Shah, Keld Nielsen, Finn Rytter Nielsen og Bent Mikkelsen. Lokalforeningens repræsentanter har deltaget i en lang række af Landsforeningens arrangementer – generalforsamling/landsmøder, lokalforenings­møder, møder for skoler og uddannelsessteder, projektmøder samt seminarer og konferencer, hvor en række af nedenstående emner har været på programmet.

Lokalforeningen og Landsforeningen.

De nye reformer har ved flere lejligheder været hovedpunkter på Landsforeningens dagsorden det seneste år. Landsforeningens profil med nogle mere klare markeringer i den social- og uddannelsespolitiske debat er blevet opprioriteret. Bladet ”Ligeværd” har fået status af egentligt fagblad, hvilket har stor betydning for vores profilering.

Landsforeningen har særlig fokus på udbygning og udvikling af lokalforeningerne. Strategien har båret frugt med en række nye lokalforeninger og vi har tilknyttet fire regionskonsulenter, der skal hjælpe nye foreninger undervejs samt udbygge medlemsbasen, hvor det er muligt. I region Midtjylland er Kirsten Fabian blevet regionskonsulent, så området er i gode hænder. Foreningsfællesskabet har i gangsat et arbejde med at få moderniseret hjemmesiden www.ligevaerd.dk herunder at få kommunikationen bredt på flere platforme og sociale medier

Vi har på det seneste fået en række reformer, som vil få stor betydning for de unges hverdag, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder. Det drejer sig især om:

 • Førtidspensions- og fleksjobreformen
 • Kontanthjælpsreformen
 • Revision af STU-loven
 • Reform af erhvervsuddannelserne incl. den nye Kombinerede Ungdomsuddannelse

Der er igangsat en evaluering af STU’en, som i år 10 års jubilæum. Preben Siesbæk har skrevet en ganske god rapport om STU’en, som den ser ud rundt omkring i landet. Foreningsfællesskabet Ligeværd sidder med i styregruppen for eva­lueringen, og vil naturligvis komme med konstruk­­-tive forslag til en eventuel revision af STU-loven

Landsforeningen Ligeværd var også i 2016 repræsenteret på Folkemødet på Bornholm, og vil også være det i 2017. Det giver synlighed på en lang række fronter.

Samarbejdet i foreningsfællesskabet har over årene fundet sit leje, hvor de forskellige medlemsforeninger har kunnet drage nytte af fællesskabet og samtidigt kunnet arbejde med deres egne fokusområder. Sammenhængskraften er stor, og er til at få øje – også for vores omverden. Her anerkendes vi for dette samarbejde, som giver så stor troværdighed i forhold til myndigheder og andre organisationer.

Vi har således nu medlemsfremgang, og der er etableret nye lokalforeninger. Erfaringerne er her, at der i lokalområderne faktisk etableres to foreninger – en lokalforening for forældre og pårørende og en UFL-forening for de unge, hvor samspillet og ressourcer mellem foreningerne udnyttes.

 

Lokalforeningen havde 25 års jubilæum i 2016

Lokalforeningen Ligeværd Viborg fejrede jubilæet ved velbesøgt arrangement den 3. november på Viborg Produktionsskole. I omegnen af 200 deltagere gjorde det til et rigtig festligt arrangement.

Startboliger i Viborg

Det har været en stor glæde, at det lykkedes os i et meget bredt anlagt samarbejde med Boligselskabet Viborg, UngBo, Viborg Kommune, STU Viborg, Havredal Praktiske Uddannelser at få en ansøgning igennem til Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter.

Det resulterede i et tilsagn på 15 startboliger, hvor der tilknyttes en såkaldt ”social viceværtfunktion.”

Vi glæder os til samarbejdet i koordinationsgruppen om initiativet, hvor vi især vil have fokus på langt mere synlighed og gennemskuelighed for boligmulighederne for unge med særlige behov.

Havredal praktiske uddannelser

Havredal gl. Skole og Havredal praktiske Landbrugsskole har jo siden i begyndelsen af 1990’erne været rammen for pedelmedhjælperuddannelsen og landbrugs­medhjælperuddannelsen m.fl.

Elevtallet ligger desværre noget under det planlagte, men det ser positivt ud fremadrettet, hvor Havredal formentlig også vil kunne indgå i de nye såkaldte ressourceforløb.

Lokalforeningen Ligeværd Viborg har 3 medlemmer af bestyrelsen for Havredal Praktiske Uddannelser – det er Bodil Vibe Rasmussen, Ole Schmidt og Bent Mikkelsen

Havredal Praktiske Uddannelser har i 2016 indledt et samarbejde Skelhøje Købmandsgård – en socialøkonomisk virksomhed med Knud Gaarn-Larsen i spidsen – med mulighed for at tilbyde unge en butiksmedhjælperuddannelse. 

STU og Produktionsskole i Viborg

Fra sommeren 2010 har Viborg Kommune besluttet et etablere en institution til gennemførelse af en STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) for omkring 100 elever.

Byrådet har på baggrund af et ret omfattende udredningsarbejde besluttet, at der fra 2015 skal etableres en produktionsskole i Viborg.

Oplysningsforbundet Havredal Gl. Skole.

Lokalforeningen har ligeledes været initiativtager til etableringen af Oplysningsforbundet – Havredal Gl. Skole, som gennemfører en række kurser og uddannelsesaktiviteter til stor glæde for de unge inden for de lovgivningsmæssige rammer i lov om fritidsundervisning. Årsmødematerialet er vedlagt.

SpecialOplysningsForbundet

SOF som det i det daglige kaldes, afholder en lang række kurser og arrangementer på den ”gamle Østre Skole” i Viborg

Handicapråd

Vi er i Lokalforeningen meget tilfredse med, at byrådet støtter, at Lokalforeningen er repræsenteret i Handicaprådet. Vi har udpeget Knud Gaarn-Larsen med Anders Kristensen som suppleant.

Som en udløber af dette arbejde er lokalforeningen repræsenteret i en række dialogfora, som Viborg Kommune har etableret.

UFL – Unge for Ligeværd.

UFL lokalforeningen har ganske godt gang i aktiviteterne. Der har været afholdt en række arrangementer, og vi håber, at UFL-foreningen får rigtig luft under vingerne i den kommende tid.

UFL Caféen i Jernbanegade i Viborg

Det Nye Havredal og Viborg Kommune har indgået en spændende samarbejdsaftale om etableringen og driften af en café til UFL i Jernbanegade i Viborg.

Vi er dog i den situation, at interessen for at være med fra de unges side, er så stor, at det bliver nødvendigt, at få fundet nogle større lokaler.

Økonomi

Ole Schmidt er jo kasserer, så styringen af økonomien for Lokalforeningen er helt på plads.

www.ligevaerdviborg.dk og facebook

Rasmus Vesterager har sikret, at vi har hjemmeside og facebook-side. Tak for det.

Tak til bestyrelsen

Jeg er helt sikker på, at Lokalforeningen Ligeværd Viborg er blevet en synlig, engageret og troværdig med- og modspiller i forhold til Kommune, institutioner i området, organisationer mv. Med erfarne bestyrelseskollegaer er de fremtidige opgaver jo kun spændende udfordringer. Tak til alle i bestyrelsen for et spændende år.

Bent Mikkelsen

Referat af generalforsamling i Ligeværd Viborg 

Onsdag den 3. maj 2017 

De Frivilliges Hus Viborg 

 1. Steen Nysom valgt til dirigent 
 2. Kirsten Fabian valgt til referent 
 3. Bent uddybede sin beretning:                                                                                    De mange reformer, som har ramt vores målgruppe, udmønter sig i dag til 98 virkeligheder, alt efter hvilken kommune man bor i.   Også STUen praktiseres i 98 virkeligheder. – STUen er tillige udfordret af, at den, nærmest pr. automatik, bliver tilbudt efter det 18. år, og ikke, som loven giver mulighed for, inden det 25. år. Vores jubilæumsarrangement blev mindet, og der var tak til jubilæumsudvalget. Vi fik en flot skål fra Jysk Børneforsorg på jubilæumsdagen, og Bent overrakte skålen til Lillian og Keld, som tak for ”tro tjeneste” i samtlige 25 år. Knud Gaarn blev takket for sit arbejde for vores forening i Handicaprådet. Vi ved, at det er en stor opgave, og det er dejligt, at han her giver os en platform for synlighed.                                                                                                                                                Startboligprojektet et blevet evalueret med succes. Vi har fortsat 15 i Viborg, men kan sagtens bruge nogle flere. DET KAN JO VÆRE ET EMNE, SOM MAN KAN TAGE OP TIL KOMMUNEVALGET.
  Havredal Praktiske Uddannelser har pt. 54 elever indskrevet. ”Der skal fortsat kæmpes for indskrivning af hver eneste elev”. Kommunerne ”vil selv”. Til august er HPU gået sammen med Skelhøje Købmandsgård om at tilbyde en Butiksmedhjælperuddannelse til STU elever. Der arbejdes på at få elever nok, så det kan komme i gang.

  UFL-8800 har mange brugere. Der arbejdes på nye lokaler, men det er kun, hvis det er muligt at finde lokaler uden husleje, at klubben bliver flyttet. En pårørendegruppe arbejder på at skaffe flere penge til aktiviteter.                                                                                                                                                                  Vi er blevet bedre til at bruge Facebook som platform for orientering medlemmer imellem. 
 4. Regnskabet godkendt.
  Dog med den tilføjelse, at vi næste gang ikke vil have saldo fra forrige år med som indtægt.
 5. Ingen indkomne forslag.
 6. Ligeværds landsgeneralforsamling har vedtaget, at personligt medlemskab er på 300 kr., men at der indføres et familiemedlemsskab på 500,00 kr.        Der foreslås, at der på næste års indkaldelse under dette punkt skrives: ”Orientering om fastsættelse af kontingent”.
 7. Genvalgt til alle bortset fra Finn Rytter, der ikke ønskede genvalg. Generalforsamlingen valgte i stedet Annette Rosendahl Bang. Annette vil gerne påtage sig opgaver i forbindelse med UFL-8800.
 8. Mette, Bent og Rasmus genvalgt.
 9. Grethe, Karin og Karen genvalgt.
 10. Vi drøftede vores indtryk af aftenens oplæg fra Code of Care, og var enige om, at det var noget, som vi, som forening, vil følge tæt. 

9.5.17 

Kirsten Fabian 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse